work
Газови уредби

 Предимства и характеристика на автогазовите уредби

Пропан-бутан - известен още като L.P.G. ( Liquefied Petroleum Gas)
Представлява смес от летливи въглеводороди, газовете  пропан C3H8 и бутан C4H10.
Втечнява се при налягане6-8 бара /при температура  20-25С°/.
Намира широко битово и промишлено приложение като гориво.  Получава се при преработка на нефта.
Втечнен въглеводороден газ (L.P.G.пропан-бутан, GPL, LP  газ,  пропан-бутан газ, или течен газ пропан) е  запалима смес от въглеводородни газове, използвани като  гориво в превозни средства.
Газа навлиза в двигателя във газообразно състояние, по  този начин не отмива масления слой от стените на цилиндара  и не може да разреди маслото в картера. Така амортизацията  на двигателя се намалява. Автомобила работи устойчиво и върви с лекота, защото пропан/бутана се смесва добре с въздуха и  равномерно пълни всички цилиндри на двигателя с еднородна  гориво-въздушна смес. Пълното изгаряне на горивото не  позволява образуването на нагар по запалителните свещи  буталата и клапаните.
Използването на пропан-бутан спомага за опазване на  околната среда със значително по-малко вредни емисий,  съдържащи се в изгорелите газове. Липсата на опасните сяра  и олово в
пропан/бутана удължава капацитета на ламбда сондата и  катализатора на автомобила. Пропан/бутана е с по-високо  октаново число (103-108), което изключва появата на така вредното за двигателя детонационно горене.
Спрямо бензина пропан/бутана изгаря съвсем малко по-бавно,  поради което се намалява натоварването на коляновия вал и  буталата, и има лек спад между (1-5%) от динамиката на  двигателя с вътрешно горене. Препоръчва се предварението на момента на запалване да се увеличи с 3-5°, с което частично се компенсира намалената динамика на автомобила.
Много по-ниската цена на пропан/бутана от тази на бензина  позволява да се реализират икономии.
Минуси:
Вместимоста  на багажника се намалява, а теглто на  автомобила се нараства след монтирането на допълнителния  резервоар за пропан/бутан.
Мощността на двигателя и динамичните показатели на  автомобила намалява с 1-5 %, а зареждането с пропан/бутан  изисква малко повече време.
АГУ съдържа следните компоненти:
 1.L.P.G. изпарител-редуктор

За да работи един двигател нормално, втечненият в резервоара  пропан/бутан трябва предварително да премине в газообразно състояние чрез изпаряване и след това налягането му да се  намали до стойности близки до атмосферното налягане. Тези  дейност се изпълняват от редуктора/изпарителя, в който се  съчетават един топлообменник и един, най-често  двустепенен, мембранен редуктор на налягане а при газов  ижекцион едностепенен редуктор/изпарител.
 2.Електромагнитен клапан за газ
Обикновенно в него има и филтър за пропан/бутана.  Представлява нормално затворен спирателен вентил, работещ  на електромагнитен принцип. Монтира се преди редуктора.
 3.Електромагнитният клапан за бензин е нормално затворен  спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип,  монтиран на бензинопровода преди карбуратора.
 4.Смесителят(плочка) образува гориво/въздушната смес като  смесва пропан/бутана с въздух. Може да се монтира над  моноинжекциона (във въздушния филтър) или в средната част  на моноинжекциона,но винаги преди дросел капата.
 5.Превключвател бензин/газ.
Превключването от газ на бензин и обратното се осъществява  посредством електрически ключ, управляващ  електромагнитните клапани. Монтира се на арматурното табло така че да се вижда  и позволява на водача да избира на газ или бензин да  работи автомобила.
 6.Ламбда контрол.
Ламбда контрола е микропроцесорна система която определя  съотношението на гориво/въздушната смес, с цел оптимизиране на разхода  и намаляване на вредните емисии в изгорелите газове. Може  да се използва само в автомобилите, снабдени с ламбда  сонда.
 7.Бутилка за втечнен газ(БВГ).
Резервоарът съхранява пропан/бутана. Направен е за работно  налягане 1,6МРа (изпитвателно налягане 2,4МРа). Като всеки  друг съд под налягане БВГ подлежи на технически надзор всяка година а веднъж на 5г.на хидравлично изпитване.  Основно правило за безопасност е изискването БВГ  да се пълни не повече от 80% от обема му. За спазване на  това изискване спомага мултиклапан, който се монтира към  резервоара. Освен него за ограничаване на пълненето  помагат и двата спирателни крана, нивомер и сонда,  монтирани на мултиклапана.
Схеми на АГУ
АГУ І поколение
Това са конвенционални автомобилни газови уредби, състоящи  се от Б.В.Г. (втечнен газ L.P.G.), електромагнитни клапани за газ и за бензин, превключвател газ/бензин,  редуктор/изпарител и смесител.
АГУ ІІ поколение
Този вид автомобилни газови уредби освен компонентите на  конвенционални АГУ от I поколение съдържат още (ECU) електронен  блок за управление (най-често ламбда контрол), който в  зависимост от положенето на дроселклапата,оборотите на  двигателя и от състава на изгорелите газове управлява чрез  стъпков мотор състава на гориво/въздушната смес,  навлизаща в двигателя с вътрешно горено. В резултат от  регулирането на съотношението гориво/въздух се подобрява  динамиката на автомобила,значително се  намаляват вредните емисии в изгорелите газове както и  разхода на гориво.
 АГУ III поколение
При АГУ  от III поколение се осъществява директно  впръскване на пропан/бутана (газов инжекцион). Освен  Б.В.Г., електромагнитни клапани и превключвател  газ/бензин, съдържат още редуктор/изпарител,газови  инжектори и ECU (микропроцесорна управляваща система).

 Задължително условие за нормалната работа на АГУ е при неработещ двигател от L.P.G. редуктора/изпаритела да се  прекъсне подаването на гориво към двигателя. В зависимост  от начина по който се осъществява това, L.P.G.  редукторите/изпарителите биват вакуумни и електрически.
 При вакуумните редуктори/изпарители подаването на  пропан/бутан се преустановява от мембрана с пружина,  управляван от вакуума в смукателния колектор на двигателя.  От редуктора/изпаритела към двигателя с вътрешно горене   може да се подава пропан/бутан само при наличие на вакуум  в смукателния колектор, тоест само при работещ двигател.  При отсъствие на вакуум  клапана за ниско налягане на редуктора/изпаритела остава затворен. Вакуумните  редуктори/изпарители са подходящи за конвертиране с АГУ на  карбураторни двигатели.
 При електрическите редуктори/изпарители подаването на  пропан/бутана се преустановява чрез електромагнитен  клапан,монтиран на корпуса на изпаритела, който се  управлява от електрически превключвател. Електрически  редуктори/изпарители са подходящи за карбураторни и на  инжекционни двигатели.